— Privacybeleid —


De online winkel Zi'Anna, op de website www.pastazianna.be, bedrijfs-ID 683.395.781, gebaseerd in België, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is Zi'Anna, bedrijfs-ID 683.395.781, gebaseerd in 8630 Veurne,Viooltjesweg 4  (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: Sven.ryckbosch@gmail.com, tel:0476/897735

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel Zi'Anna is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website www.pastazianna.be in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

 • Webnode AG (online winkel systeem);
 • Verzendbedrijf;
 • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: [sven.ryckbosch@gmail.com;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.pastazianna.be , bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op [13/8/2019]Privacy

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze diensten

Pasta Zi'Anna werd opgericht met als doel zoveel mogelijk mensen te laten genieten van verse, huisbereide pasta's. wij serveren onze pasta uit onze foodtruck. Wij leveren onze diensten op (food)festivals, zakelijke evenementen en privé gelegenheden.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een offerte aanvraagt. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren. Wanneer je bij Pasta Zi'Anna een offerte aanvraagt of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • IP-adres;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Ondernemingsnummer (indien van toepassing).

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Pasta Zi'Anna verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jouw toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Pasta Zi'Anna kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

 • Je daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van Pasta Zi'Anna in je eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
 • Pasta Zi'Anna een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;
 • Pasta Zi'Anna gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens Pasta Zi'Anna online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die Pasta Zi'Anna gebruikt om haar service aan te kunnen bieden. Met deze derden zal Pasta Zi'Anna uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Indien jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, word je daaraan voorafgaand door ons van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Pasta Zi'anna blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens. Een derde partij mag de gegevens niet zelf gebruiken of doorsturen naar anderen, zonder goedkeuring van Pasta Zi'Anna.

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browserinstellingen beheren.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om bijvoorbeeld betaling van onze diensten te faciliteren.
 • Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten of diensten vast te stellen en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.
 • Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je offerte te bevestigen, je herinneringen te sturen en eventuele problemen op te lossen.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie/medisch personeel).
 • Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens delen met derden. We delen jouw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het innen van betalingen, het bieden van cliëntondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor onze diensten hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Indien Pasta Zi'Anna gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Pasta Zi'Anna zal uitvoeren, zal Pasta Zi'Anna deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen info@pastalicious.be. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16-11-2018.